Regulamin zajęć Akademii Supermocy

I. Postanowienia ogólne
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Na zajęcia rodzic przyprowadza zdrowe dziecko.
3. W związku z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi COVID19, wszyscy rodzice i dzieci zobowiązani są poruszać się na terenie budynku w maseczkach lub przyłbicach.

II. Organizacja zajęć
1. Cykl zajęć Akademii Supermocy to 10 spotkań. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, w wyznaczonym dniu. Każde zajęcie trwa 2 godziny dydaktyczne tj. 2 x 45min.
2. Na każde zajęcia dziecko przynosi ze sobą koc i poduszkę, potrzebne do relaksacji.

III. Opłaty
1. Cena za I moduł zajęć: 600 zł brutto
Cena za II moduł zajęć: 600 zł brutto

2. Płatność za zajęcia odbywa się z góry za cały cykl, najpóźniej do drugiego spotkania.
3. Płatność uiszczana jest gotówką lub przelewem na konto. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do płatności za zajęcia bez względu na obecność dziecka na zajęciach. Wynika to z konieczności rezerwacji sali.

NUMER KONTA
33 2490 0005 0000 4500 5871 8249

IV. Rezygnacja z zajęć
1. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w każdym momencie trwania cyklu. Jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

V. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy rodzic/opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach wyraża zgodę.
2. Rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na nagrywanie na dyktafon wypowiedzi dzieci. Organizator zapewnia, że nagrania wykorzystywane są jedynie dla rodziców danego dziecka.
3. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć.